Protipožární ucpávky / Protipožární ucpávky HILTI - Elektroinstalace, hromosvody, opravy Žďár nad Sázavou - výškové práce, revize, protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky HILTI

Provádíme montáž,  kontroly  a revize protipožárních ucpávek zhotovených z materiálů a dle pokynů výrobce HILTI.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Osoba provádějící revize nebo montáž požárně bezpečnostního zařízení
(protipožárních ucpávek) musí být společností Hilti prokazatelně proškolena.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Požární odolnost

Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření
ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat tragické ztráty na lidských
životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov
přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární
odolnosti podle kritérií E celistvosti a I tepelné izolace ve všech kritických místech
v těchto konstrukcích.


Certifikovaný odzkoušený systém

Všechny materiály nabízené společností Hilti v České a Slovenské republice jsou
odzkoušeny v akreditovaných mezinárodních laboratořích. Systémy jsou odzkoušeny dle evropských norem platných pro Českou republiku, stejně tak i pro Slovenskou republiku.
Předností protipožárního systému Hilti je především komplexnost řešení, kterou celý systém nabízí. Materiály lze použít pro zabezpečení dilatačních a konstrukčních spár, prostupů plastových a kovových potrubí, kabelových tras a protipožární nátěry kabelových tras. Při dodržení podmínek aplikace systémů je životnost materiálů minimálně 30 let.

Normy, které technicky upravují použití požárních ucpávek v ČR:

Normativní požadavky pro protipožární ucpávky a těsnění jsou podrobně upraveny normami Požární bezpečnost staveb ČSN 730802 pro nevýrobní objekty a ČSN 730804 pro výrobní objekty a obě definují funkci požárně dělicích konstrukcí. Požárně odolné stěny a stropy musí bránit šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu. ČSN 730802 (obdobně v ČSN 730804) stanovuje, že požární odolnost požárně dělicích konstrukcí nesmí být snížena nebo porušena například požárně neuzavřenými prostupy nebo spárami a následně v čl. 8.6.1 ČSN 730802 (čl. 12.2.1 ČSN 730804) se stanovuje, že prostupy rozvodů a instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být požárně utěsněny materiálem, který má prokazatelně požární odolnost ve smyslu EI pro prostup daného typu instalace (např. pro kabel, kovové či plastové potrubí).

 

Do jaké oblasti požární ochrany patří protipožární ucpávky a těsnění?

Podle vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, § 2 odst. 4 písm. f) jsou požární ucpávky, tedy těsnění, považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dále se pak v § 6 a 7 stanovují podmínky pro montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, které musí být v souladu s právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací – technickými podmínkami výrobce a ověřenou projektovou dokumentací. Podle vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je povinnost požární ucpávky provádět a značit dle § 9 odst. 6.


Jaké dokumenty obdržíte při správné realizaci protipožární ucpávky?

- Technické listy k použitým systémům

- Certifikáty k použitým systémům

- Kopii osvědčení provádějícího

- Tabulku prostupů ( u většího počtu prostupů)

- U prostupu identifikační štítek s údaji o použitém materiálu a zhotoviteli prostupu

 

 

Viz. certifikát HILTI

 

* části textů jsou převzaty z katalogu a školících materiálů firmy HILTI a nelze je dále prezentovat bez souhlasu HILTI.


TOPlist